Kiedy testament będzie uznany za waży?

Na ważność testamentu wpływa cały szereg czynników, które muszą zostać spełnione, żeby dokument był ważny i jako taki mógł zostać rozpatrzony. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że testament uznawany jest za dokument osobisty, a więc jest ważny tylko wtedy, gdy jest napisany przez jedną konkretną osobę (czyli nie można sporządzić jednego testamentu obejmującego np. małżonków). Osoba ta jest też jedyną osobą upoważnioną do jego rozporządzania – nie można zmienić ani odwołać testamentu przez pośrednika.
Testament jako dokument dzieli się na testament zwykły i szczególny. Zwykły może być sporządzony na trzy sposoby – najpopularniejszym jest ten sporządzany własnoręcznie (testament holograficzny) – prawo reguluje, że musi zostać napisany w całości pismem odręcznym i być podpisany, powinna się na nim też znajdować data. Testament notarialny sporządzany jest w formie aktu notarialnego u notariusza. I testament allograficzny, który ma formę ustnego oświadczenia woli – wypowiedzialny musi być w obecności co najmniej dwóch świadków wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Testament szczególny to taki który powstał w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku ryzyka szybkiej śmierci lub braku możliwości sporządzenia testamentu zwykłego. Testament szczególny możemy podzielić na trzy rodzaje – ustny, czyli wypowiedziany w obecności co najmniej trzech świadków (powinien w ciągu roku zostać spisany i podpisany przez spadkodawcę i świadków lub w przypadku śmierci spadkodawcy, w ciągu pół roku potwierdzony przed sądem przez świadków), testament podróżny – według prawa można go sporządzić na polskim statku morskim lub powietrznym poprzez oświadczenie woli wobec kapitana statku lub jego statku, koniecznie w obecności dwóch świadków. Ostatnią możliwość stanowi testament wojskowy, którego warunki są ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Informacje – Obsługa prawna Paweł Oziębłowski